Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FOR ALL PARTYSERVICE GELDERLAND

1)  Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitsluitend schriftelijk met ons overeengekomen te worden. 2) Onder de “wederpartij”/ “huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan; ieder (rechts) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger (s), gemachtigden, rechtverkrijgende (n) en erfgenamen. 3) De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te alle tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Aanbiedingen;

1) Alle door onze gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. 2) Indien een aanbieding vergezeld gaat van een begroting, planning, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te alle tijde ons eigendom en moet op eerste verzoek franko aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

Overeenkomst;

1) Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepaald is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. 2) Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 3) Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij –uitsluitend te onze beoordeling- voldoende krediet waardig schijnt voor geldelijke nakoming van de overeenkomst. 4) Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens ( verder ) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dan wel betaling, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 5) Wij zijn bevoegd om indien wij noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.  6) De wederpartij is gehouden om tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Prijzen;

Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen; – Gebaseerd op de levering van ons bedrijf – Vermeld in Nederlandse valuta – Exclusief omzet belasting ( b.t.w. )

Annulering;

1) Bij annulering van ( een deel ) een door de huurder geplaatste order, is de huurder kosten verschuldigd; – Bij annulering tot 4 weken voor de aanvang van de huurperiode 10 % – Tot 2 weken voor aanvang huurperiode 40 % – Tot 1 week of minder voor aanvang huurperiode 75 % – 2 dagen of minder ingang huurperiode 100 % van het totale huurbedrag. 2) Artikelen die door ons extern zijn ingehuurd bij andere bedrijven bedragen te allen tijde 100 % annuleringskosten.

Overmacht;

1) onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van de partij onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waarvoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. 2) Indien naar ons oordeel de overeenkomst van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. 3) Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 4) Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vòòrdat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken. 5) De partij die meent in overmacht te ( komen ) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Betaling;

1) Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling contant bij (af) levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of giro rekening binnen 8 dagen na factuur datum. De op onze bank- of giro rekening gegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaaldag aangemerkt. 2) Alle door de wederpartij verrichtte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur. 3) In geval de wederpartij A) In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand, een verzoek tot surèance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, B) Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, C) Enige uit kracht der wet of van deze condities op hen rustende verplichting niet nakomt, D) Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Rente en kosten;

1) Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per ( gedeelte van een ) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 2) Alle te maken gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten feitelijke kosten van de rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incasso kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigd bedrag.

Toepasselijk recht;

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen;

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door èèn partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit, of verband houdende met, de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing  zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen.

Bijzondere bepalingen;

I Algemeen;

1) Wij, verder te noemen “verhuurder’’, verbinden ons aan wederpartij, verder te noemen “huurder’’, bader gespecifieerde zaken ten gebruike in huur af te staan, gelijk de huurder zicht verbindt deze zaken van verhuurder in de huur aan te nemen, ten gebruike voor en op de locatie als bij het aangaan van de overeenkomst door de huurder opgegeven. 2) De huurder verbindt zich de overeen gekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huur tijd terug te leveren, èèn en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

II De huur periode;

1) De huur wordt aangegaan door een door partijen overeengekomen minimale periode, welke aanvangt op de dag voor aflevering van het verhuurde bepaald en eindigt op de dag, waarop het verhuurde in zijn geheel en in goede staat is terug ontvangen. 2) Wanneer het gehuurde binnen de minimale huurperiode voortijdig wordt terug gebracht , blijft de huursom over de gehele overeengekomen huur tijd verschuldigd. 3) Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de datum voor aflevering bepaald door de huurder wordt afgehaald, is niettemin de som over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van de huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien de huurder niet onverweld na onze sommaties het gehuurde afhaalt, zijn wij gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft. 4) Verhuurder behoudt zicht het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen. 5) Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door een schriftelijke opzegging door een der partijen aan de mede contractant, met in acht name van een opzegtermijn van 5 werkdagen.

III Beschikbaar stellen; 

1) Verhuurder draagt er zorg voor , dat het gehuurde voldoet aan de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. 2) Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij de verhuurders opslag of magazijn beschikbaar gesteld. De huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending te (doen) keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd.

IV Risico;

1) Gedurende de gehele huur periode is het volledige risico- inclusief transport risico- van de gehuurde zaken voor rekening van de huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling, of niet handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde, voor zover die schade niet door assuradeuren uitgekeerd wordt krachtens de door ons gesloten verzekering. 2) Indien tijden de huurperiode van enig openbaar terrein of derden toebehorende terrein gebruik wordt gemaakt, is de huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend. 3) De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle eventuele aansprakelijkheid van deren in verband met de gehuurde zaken.

V Gebruik;

1) Gedurende de huurperiode is de huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging. 2) Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens de verhuurder uitgevoerd. De huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder de eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt. Uitsluitend reparatie kosten ten gevolge van normale gebruik slijtage zijn voor rekening van de verhuurder weshalve alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van de huurder zijn. 3) Gedurende de huurperiode is de verhuurder te alle tijde gerechtigd de toestand en de wijze van het gebruik van het gehuurde te controleren. De huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen. 4) Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de overeenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan deren over te dragen.

VI Retounering;

 1) Na afloop van de huurperiode is de huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat terug te leveren  bij de opslagruimte van de verhuurder. 2) Indien de gehuurde zaken om welke reden dan ook in niet geheel gereinigde of onbeschadigde toestand aan de verhuurder worden geretourneerd, is de huurder verplicht alle kosten m.b.t. de noodzakelijke reiniging en/of herstel van de schade aan de verhuurder te voldoen. Bij retournering heeft de huurder het recht de toestand van de gehuurde zaken door een deskundige te doen vaststellen. Bij gebreke waarvan de door de verhuurder op te stellen schadestaat beslissend zal zijn met betrekking tot de door de verhuurder geconstateerde gebreken rust op haar geen andere bewijslast dan overleggen van een gespecificeerde rekening. 3) Gedurende de periode die nodig is voor reiniging en/of herstel van de schade aan de gehuurde zaken wordt de huurperiode dienconform verlengd en verplicht de huurder zich aan de overeengekomen huurprijs door te betalen. 4) Indien de gehuurde zaken na afloop van de huurperiode niet worden ingeleverd of zodanig zijn beschadigd dat ze als ‘’total loss’’ moeten worden beschouwd, is de huurder gehouden ons de nieuwwaarde te vergoeden, onverminderd de overige betalingsverplichtingen.

VII Aansprakelijkheid;

1) Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van de huurder. 2) De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. De verhuurder zal derhalve in geen geval voor enig zichtbaar of in zichtbaar, verborgen of niet- verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De huurder heeft met name geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren, dan wel de ontbinding van de huurovereenkomst en/of schade vergoeding te vorderen op grond van beweerde toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de verhuurder, behoudens indien deze toerekenbare tekortkoming is te wijten aan opzet aan de zijde van de verhuurder zelf. In het bijzonder is de verhuurder niet aansprakelijk voor enige schade door huurder of derden geleden schade ten gevolge van overmacht , stoornis in het bedrijf van de verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van de normale slijtage van de gehuurde zaken. 3) In ieder geval is de verhuurder niet aansprakelijk voor de schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde zaken of de ongeschiktheid daarvan voor het doel waartoe de huurder ze heeft gehuurd. 4) De aansprakelijkheid van de verhuurder zal tenslotte het totaal bedrag van de door huurder verschuldigde huurprijs nooit te boven gaan.